Mosshaget-Skedås

Från Mosshaget i norr till öster om Skedås sträcker sig en 2,5 km lång sandig ås som är en strandvall (Ancylusvallen). Tall är planterad här och där men delar är öppna och betade. I de sandiga markerna finns en stor artrikedom av växter, svampar, skalbaggar, fjärliar och steklar. Artrikedomen är hotad genom igenväxning och minskande ytor med blottad sand. 2013-2018 ingår området i ett EU-projekt för att främja biologisk mångfald i sandiga marker. I projektet, som kallas Sand Life, sker röjning, bränning och skapande av öppna sandytor.

 

Växtlokal

Lokalen är beskriven i boken "En guide till Ölands växtvärld" från Ölands Botaniska Förening. Naturtyper som finns här är torräng på sand, delvis hävdad sandstäpp och tallskog. Speciella arter är fågelarv, grådådra, trubbstarr och sandtimotej.

I denna karta kan du se var de olika växterna finns:

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO