Knisa mosse

En av Ölands få utdikade våtmarker

Här finns ett rikt fågelliv och på strandängar och kärr växer många olika orkidéer. Fågeltorn finns.

De öländska våtmarkerna har nyttjats av människan sedan förhistorisk tid för fiske, jakt, slåtter och bete. Vid Knisa mosse finns flera gravfält liksom husgrunder och spår av hägnader.

Här kan du se reservatet i Lantmäteriets karta

 

MOSSEN RÄDDAS

På 1930-talet förvärvades Knisa mosse av staten och räddades från utdikning. Efter fridlysningen började dock mossen växa igen med ag och buskar, de öppna vattenytorna minskade och häckfåglar som svarthakedopping, svarttärna och årta försvann. Många fågel- och växtarter är beroende av välskötta marker och på 2000-talet har restaureringsinsater gjorts för att genom slåtter skapa fler öppna vattenytor i mossen samt genom ökat bete förbättra skötseln av de fuktiga markerna. Förhoppningen är att återfå svarttärnan som häckande art.

 

VANDRA RUNT MOSSEN

Runt mossen går en 5 km lång vandringsled som bjuder på fina upplevelser. I strandängar och kärr växer många orkidéer. På strandängarna finns klöverärten. I våta områden olika olika starrar och tätört. Har man tur kan man få se ängshök jaga över markerna.

 

FAKTA OM RESERVATET

Naturreservatets storlek: 150 ha. Beslutsår: 1993, 2005 utvidgning av reservatet. Syfte: att återskapa och utveckla ett varierat, odikat myrområde och dess rika växt- och djurliv. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 

Fågelskyddsområde 1/4-15/8 i vissa delar.

Käla: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Växtlokal

Speciella arter: salepsrot, honungsblomster, skvattram, mossnycklar (Knisa-nycklar), vitag, trindstarr, dystarr.

Växtlokaler som beskrivs i boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening kan du se i denna karta:

Säsong: Alla tider på året men maj-juni har mest blomning.

 

Orkidélokal

Knisa mosse är fina orkidémarker. I boken kan du läsa mera om lokalen. Här finns johannesnycklar, honungsblomster, mossnycklar, salepsrot, ängsnycklar, skogsnycklar, flugblomster, krutbrännare, brudsporre, kärrknipprot, grönvit nattviol och Sankt Pers nycklar. Dessutom hybridnycklar (storvuxen korsning mellan skogsnycklar och ängsnycklar)

 

Johan Theorins Öland

I Johan Theorins bok Nattfåk förekommer offermossen. Den här spöklika platsen är påhittad, men Öland har flera märkliga kultplatser där värdeföremål, djur och till och med människor offrades förr i tiden. Den mest kända heter Skedemosse och ligger mitt på ön, öster om Borgholm. Här finns ett museum där man kan få veta mer om offerritualerna.

 

 

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb