Knisa mosse

En av Ölands få utdikade våtmarker

Knisa mosse är en av Ölands få våtmarker som klarade sig undan de utdikningar som tog fart på Öland i slutet av 1800-talet. Under början av 1900-talet uppmärksammades området för sitt rika fågelliv och 1931 förvärvades mossen av staten och fridlystes under namnet ”Drottning Victorias fågelskyddsområde”. Dessförinnan hade Bengt Berg, känd för sina djurböcker, i början av 1900-talet vädjat till regeringen att avsätta en öländsk våtmark som naturreservat. Hans bok "Ölandsmyren" handlar mycket om just Knisa mosse.

Efter fridlysningen började dock mossen växa igen med ag och buskar, de öppna vattenytorna minskade och häckfåglar som svarthakedopping, svarttärna och årta försvann. Många fågel- och växtarter är beroende av välskötta marker och på 2000-talet har restaureringsinsater gjorts för att genom slåtter skapa fler öppna vattenytor i mossen samt genom ökat bete förbättra skötseln av de fuktiga markerna.

Inplantering av fisk (sutare) har försämrat fågellivet, men projekt har bedrivits för att minska fiskbeståndet och därigenom har fågellivet börjat repa sig.

Vid Knisa mosse finns flera gravfält liksom husgrunder och spår av hägnader.

Öppna reservatskartan i fullt format (desktop)

 

Det rödrandiga området har besöksförbud under delar av året

Fågellokal

Bästa fågelskådningen är  från april till juli. I slutet av maj är fågellivet som intensivast. Här häckar vigg, brun kärrhök, vattenrall och sävsparv.  I buskmarkerna finns höksångare, törnskata och gott om näktergal.

Törnskata Foto: Stefan Svenaeus

Törnskata

Från lundarna kan sommargylling höras. Tillfälliga besökare är ägretthäger och vit stork.

Fågeltorn finns.

Foto: Stefan Svenaeus

Vandra runt mossen

mossen går en 5 km lång vandringsled som bjuder på fina upplevelser. I strandängar och kärr växer många orkidéer. På strandängarna finns klöverärten. I våta områden olika olika starrar och tätört. Har man tur kan man få se ängshök jaga över markerna.

Fakta

Naturreservatets storlek: 150 ha. Beslutsår: 1993, 2005 utvidgning av reservatet. Syfte: att återskapa och utveckla ett varierat, odikat myrområde och dess rika växt- och djurliv. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 

Fågelskyddsområde 1/4-15/8 i vissa delar.

Käla: Länsstyrelsen i Kalmar län

Växtlokal

Speciella arter: salepsrot, honungsblomster, skvattram, mossnycklar (Knisa-nycklar), vitag, trindstarr, dystarr.

Växtlokaler som beskrivs i boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening kan du se i denna karta:

Säsong: Alla tider på året men maj-juni har mest blomning.

Orkidélokal

Knisa mosse är fina orkidémarker. I boken kan du läsa mera om lokalen. Här finns johannesnycklar, honungsblomster, mossnycklar, salepsrot, ängsnycklar, skogsnycklar, flugblomster, krutbrännare, brudsporre, kärrknipprot, grönvit nattviol och Sankt Pers nycklar. Dessutom hybridnycklar (storvuxen korsning mellan skogsnycklar och ängsnycklar)

Johan Theorins Öland

I Johan Theorins bok Nattfåk förekommer offermossen. Den här spöklika platsen är påhittad, men Öland har flera märkliga kultplatser där värdeföremål, djur och till och med människor offrades förr i tiden. Den mest kända heter Skedemosse och ligger mitt på ön, öster om Borgholm. Här finns ett museum där man kan få veta mer om offerritualerna.

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO