Karums naturreservat

Unikt odlingslandskap

Karum på mellersta Öland är ett unikt odlingslandskap med spår från många olika tidsperioder från äldre järnålder och framåt. På Karums alvar, ett av få alvarområden i mittlandet, ligger den berömda och välbesökta skeppssättningen Noaks ark.

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 


 

FASCINERANDE GRAVFÄLT

Det fårbetade gravfältet på Karums alvar är fascinerande alla årstider. På våren när de gamla ättebackarna färgas i gult, violett och vitt av blommande gullvivor, St Pers nycklar och mandelblom. På sommaren när grusslokens sirliga silvervippor vajar över landskapet och blåvingarna fladdrar behagfullt över backtimjantuvorna. En knastertorr sensommardag när nästan det enda som lyser grönt är den giftiga tulkörten som lämnats kvar i ruggar av fåren. Eller på hösten när de resta stenarna står tysta och hemlighetsfulla i morgonens dimslöjor och man tycker sig förflyttad till Ölands forntid.

ÄLDRE ODLINGSLANDSKAP

Markerna på Karum har varit bebodda under mer än 2000 år. Husgrunder, hägnadsrester och gravar från äldre järnålder visar på en lång kontinuitet i markutnyttjandet. Dagens odlingslandskap är ålderdomligt och småskaligt och innehåller en blandning av små åkrar, alvarmarker och lövskogar på tidigare slåttermark. Utvecklingen i Karum kan följas via ett välbevarat kartmaterial som sträcker sig från 1600-talet och framåt.

GAMLA ÅKEROGRÄS

Ett av syftena med naturreservatet i Karum är att återskapa ett äldre odlingslandskap. Trettio hektar av åkermarken odlas i s.k. tresäde, vilket innebär att man odlar råg år ett, korn år två och sedan låter åkern ligga i träda år tre. Tack vare det äldre odlingssystemet och hanteringen av utsädet bevaras ovanliga åkerogräs t.ex. klätt och råglosta. På åkrarna odlas äldre grödor som gotlandsråg, ölandshavre och östgötakorn.

FAKTA

Naturreservatets storlek: 315,7 ha, Beslutsår: 2006. Syfte: att återskapa ett äldre odlingslandskaps natur- och kulturvärden och bevara mittlandets typiska såväl som hotade växt-och djurarter. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Växtlokal

I boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska förening är Karum beskriven som en intressant växtlokal. Här finns t ex allmogeåkrar, slåtterängar och ädellövskog. Speciella arter är vresalm, klätt, hålnunneört och råglosta. Bästa säsong är en bit in i augusti.

Klätt

Vresalm

Hålnunneört

Klätt och råglosta, två gamla åkerogräs som finns vid Karum. Foto: Stefan Svenaeus

Klätt och råglosta

Här finns en karta över växtlokaler vid Karum:

Orkidélokal

Markerna vid Karum är fina orkidémarker. Här finns t ex nästrot, skogsnycklar, Sankt Pers nycklar och johannesnycklar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO