Kampäng

Den mystiska platsen

På det öländska Mittlandet, söder om byn Brostorp i Glömminge socken, finns en järnåldersboplats och en möjlig fornborg. Rester från husgrunderna kan fortfarande skönjas i betesmarken. Här finns också två gravrösen. 

Husgrund Glömminge 4-3 Foto: Stefan Svenaeus 2021

Husgrund Glömminge 4:3

Vid utgrävningar på 1920-talet av Mårten Stenberger i tre husgrunder och ett gravröse fann man två vapengravar mycket högklassiska vapenfynd, en sköldbuckla av brons och ett sköldhantag av brons. Man fann även ett järnsvärd.

Foto från Mårten Stenbergers undersökningar 1928 av husgrund Glömminge 4:3. Öland under äldre järnåldern. Mårten Stenberger 1933

Detta är samma husgrund, Glömminge 4:3, som ovan vid Stenbergers utgrävning 1928. 

Sköldbuckla av brons Foto: Gabriel Hildebrand, Statens Historiska Museum

Sköldbuckla i brons och sköldhantag i brons. Foto: Gabriel Hildebrand, Statens Historiska Museum

Sköldhandtag av brons Foto: Gabriel Hildebrand, Statens Historiska Museum

Närbild av sköldhantaget. Foto: Gabriel Hildebrand, Statens Historiska Museum

Borgplatån ligger 200 m öster om husgrunderna och är ca 50 m i diameter. En mindre del har naggats i kanten vid anläggandet av en åker. Platån höjer sig ca 1 m över omgivningen. En ring med stenar kantar platån men de är svåra att se.

Även här gjorde Stenberger utgrävningar. Om det varit en försvarsborg är inte klarlagt. Kanske har det haft en pallisad av trä. Platsen har sannolikt varit en kultplats och för fester.

Borgplatån Foto: Stefan Svenaeus 2021

Vid utgrävningar fann man ett kulturlager från mänskilga aktiviteter, kol, brända stenar, fragment av lerkäl och mängder med ben och tänder från nötkreatur och hästar. 

Om "borgen" haft en koppling till husgrunderna kan man inte säga säkert. Idag benämns den även som Brostorps fornborg, men den öländske arkeologen Jan-Henrik Fallgren vill inte räkna den till de öländska ringborgarna av sten. Den kan dock vara tidigare byggd än ringborgarna.

Namnet Kampäng kan tolkas som en plats för lekar, tävlingar och firanden.

Läs mer om "Den mystiska Kampäng" i Thorsten Janssons bok "Det gömda Öland".

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO