Hörninge mosse

Geologiskt intressant mosse

Hörninge mosse är en stor och variationsrik våtmark. Här finns stora bestånd av ag och starr samt  fuktiga gräsmarker. Orkidérikedomen är stor. Mossen är geologiskt intressant eftersom den däms upp av Ancylusvallen och har efter öländska förhållanden djupa torvlager med intressant lagerföljd. Man har hittat den numera i Sverige utdöda kärrsköldpaddan i mossen. Torvbrytning har skett i mossen under andra världskriget. 

En omfattande restaurering har genomförts av mossen i Borgholms kommuns regi. Träd och buskar avverkades och en reglerbar fördämning i utloppskanalen byggdes. Detta har stor betydelse för fågellivet och bromsar en fortsatt igenväxning. Vandringsleder och utsiktsplattformar har byggts som gör att besökaren får en god översikt över området.

KARTA

Fågellokal

Hörninge mosse, som förr kallades för Öjmossen, är en klassisk fågellokal under hela 1900-talet, men utdikning och igenväxning har kraftigt försämrat lokalen ur fågelsynpunkt. Restaureringar genomfördes emellertid 2006 och öppna vattenytor har skapats. 

Under häckningstid kan man höra kärrsångare, rörsångare, vattenrall och småfläckig sumphöna. 

Källa: Ölands fågellokaler, Ölands Ornitologiska Förening

Växtlokal

Hörninge mosse beskrivs i boken "En guide till Ölands växtvärld" som ett intressant besöksmål. Här finns betade torrängar, fuktängar, torvgravar och agkärr. Speciella arter som finns här är ormtunga, slåtterblomma, jordkastanj, kärrspira, kärrknipprot och grönkulla. Bästa säsong för besök är maj-juli. Brudsporrarna blommar som vackrast i mitten av juni.

Här kan du se en karta över de växtlokaler som beskrivs i boken:

Orkidélokal

Hörninge mosse är mycket fina orkidémarker. Här finns t ex kärrknipprot, flugblomster, brudsporre, grönkulla, ängsnycklar, grönvit nattviol, krutbrännare och göknycklar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO