Halltorps hage

EN AV LANDETS ARTRIKASTE ÄDELLÖVSKOGAR

Halltorps naturreservat har en av Nordeuropas värdefullaste ädellövskogar och området hör till landets artrikaste. De gamla grova ekarna i reservatet är livsmiljö för våra tre största skalbaggar; stor ekbock, ekoxe och läderbagge.

Som en del av skogen ingår ett för svenska förhållanden ovanligt stort avenbokbestånd. Hela 15 hektar upptas av dessa träds silvergrå stammar.

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

GAMLA LÖVÄNGAR

Halltorps hage utgör södra delen i ett mer eller mindre sammanhängande ädellövskogsbälte som sträcker sig ända upp till Borgholm. Liksom många andra lundar på Öland har Halltorp varit löväng. Här skördades vinterfoder åt kreaturen, både gräs och löv togs tillvara. Vid 1900-talets början upphörde ängsskötseln och markerna växte igen. Idag röjs och betas stora delar av reservatet.

JÄTTEEKAR

Fram till 1900-talets början fanns ett mycket stort bestånd av ek i Halltorp. 1918 ägde en omfattande avverkning rum och ett tusental gamla ekar sågades ner. Idag kan vi se låga omfångsrika stubbar som ett minne av denna händelse. Ett trettiotal stora ekar lämnades vid avverkningen och det är dessa som idag utgör Halltorps hage där den stora ekbocken har sin enda säkra förekomst i Norden.

Sju av jätteekarna är förklarade som naturminnen med stöd av miljöbalken.

SÄLLSYNT SKALBAGGE

Ekbockens larver utvecklas under sex år endast i solbelysta gamla och mycket grova ekar. I veden på ekarna finns ovala utflygningshål som larverna gnagt. Ett av naturvårdens stora utmaningar idag är att försöka skapa ersättningsträd till de gamla döende ekjättarna och det största hotet är glappet i åldersfördelning mellan ekarna. Frågan är om vi hinner få fram tillräckligt grova ersättningsträd så att ekbocken överlever.

FAKTA

Naturreservatets storlek: 198 ha, varav 56 ha vattenområde, beslutsår: 1979. Syfte: Bevara ett synnerligen värdefullt avsnitt av den öländska kustädellövskogens mosaik, flora och fauna. Underlätta allmänhetens upplevelse av området. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

VÄXTLOKAL

I boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening anges Halltorps hage som en särskilt intressant växlokal. Här finns jätteekar, avenbokskog, ädellövskog och strandängar.

Speciella arter: skogsskräppa, avenbok, bokarv, myskmadra, skogsveronika, skogskorn.

De flesta kärlväxterna är bäst i maj månad, lundgräsen i juli månad.

En fin gammal knotig lind finns där också.

 

Ett stort bestånd av avenbok finns i Halltorps hage. Foto: Stefan Svenaeus

Avenbok

 

Skogsskräppa Foto: Stefan Svenaeus

Skogsskräppa

 

Skogskorn. Foto: Stefan Svenaeus

Skogskorn

Här kan du se en karta över de växtlokaler som beskrivs i boken:

ORKIDÉLOKAL

Halltorps hage är fina orkidémarker. Här finns S:t Pers nycklar och skogsnycklar.

FÅGELLOKAL

Våren är den bästa tiden i Halltorps hage när det gäller fåglar. Då är kören av sjungande fåglar mäktig. Fåglar som man då hör är grönsångare, bofink, rödhake, lövsångare och gärdsmyg. Har man tur kan man få höra sommargylling. Vidare finns här stenknäck och mindre hackspett. 

Vid campingen sjunger steglits och här häckade gulhämpling för några år sedan. I slånbuskarna sjunger höksångare.

Steglits Foto: Stefan Svenaeus

Steglits

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO