Hagelstads naturreservat

Naturreservatet Hagelstad har en intressant historia. Liksom på många andra platser på Öland finns här lämningar från järnåldern. På forna åker- och ängsmarker växer idag en frodig ädellövskog.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

I dokument från 1770-talet beskrivs reservats­området vara ”af skarp och stenbunden hårdvall” samt ”beväxt med Ek och Hasselskog”, vilket betyder att här var en lövrik äng. Ängsslåttern pågick fram till 1920-talet, då betesdjur ersatte lien. När betet upphörde på 1970-talet gick en månghundra­årig hävdepok i graven. Sedan dess har träd och buskar växt upp kring de gamla trädjättar vars frön spirade i ett öppet landskap.

Eftersom reservatsområdet endast brukats som slåtter- och betesmark är fornlämningar bättre bevarade än på den omgivande åkermarken. Det finns till exempel lämningar efter bebyggelse i form av husgrunder, stensträngar och rösen, vilka syns tydligast i naturreservatets nordöstra del. Bebyggelsen är troligen föregångare till byarna Långerum och Hagelstad, vilka sedan medeltiden ligger på sina nuvarande lägen.

Den västra delen av reservatet avsattes 1977 med syftet att bevara en ädellövskog med mycket ek och för länet sällsynt stort inslag av skogslind. När reservatet utökades 2009 tillkom ytterligare ekdominerad ädellövskog. I den skyddade skogen växer en rad intressanta lavar, mossor och svampar som gammelgranlav, trubbfjädermossa och hassel­ticka. Det finns också en rik kärlväxtfloran, särskilt i de nordöstra delarna, med arter som tandrot, vårärt och skogsbingel.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO