Gösslunda naturreservat

Gösslunda naturreservat är beläget på Stora Alvaret och består av såväl alvarmark, lövskog och kalkfuktängar. I reservatets norra del finns en ädellövskog med ek, ask och hassel som ofta svämmar över tidigt på våren. Floran består bland annat av skogsbingel, gullviva samt blåsippa, gulsippa och vitsippa. Ädellövskogen övergår i buskrika bryn mot de omgivande öppna markerna. Här förekommer intressanta arter som sumpspärrmossa, brunluddig roting, gaffelriska, lundröksvamp, lundalm, tvåblad och vippärt.

Söder och öster om ädellövskogen finns kalkfuktängar med bland annat älväxing, slankstarr, darrgräs, krissla, ängsskära och ölandstok. I nordost finns också en liten alvarmark. I området förekommer särskilt skyddsvärda arter som fågelarv, hartmansstarr, storviol, stor sandlilja och ullranunkel.

I sydväst övergår vegetationen i alvarmark som till stor del utgörs av kalkstenshällar medan även karstutbildningar förekommer. Längre söderut blir jordlagren tjockare och här finns örtrika torrängar med bland annat Adam och Eva och krutbrännare. Särskilt intressanta arter som förekommer här är alvarmalört, grådådra, stor sandlilja,ullranunkel och åkerkulla.

I sydost finns ett fuktigare avsnitt med bland annat lågvuxen ölandstok och ängsskära. I reservatets sydöstra del ingår även två mindre åkerytor.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Vid vägen mellan Bårby och Alby finns en parkeringsficka. Här finns en infoskylt. Gå över vägen och över en stätta söderut. Följ en markerad led till reservatet.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO