Görans Dämme

Fågellokal

Görans Dämme är en restaurerad våtmark (2004), i vilken diken har dämts upp och dammvallar har anlagts för att behålla vattnet i den forna våtmarken. Våtmarken utgörs av en grund vegetationsrik vattenmiljö omgiven av fuktängar och torrare marker.

Dämmet har utvecklats till en av de bästa fågelsjöarna på Öland. Häckningsfaunan är imponerande. Sångsvan, simänder av många arter, vigg och vadare som rödbena, större starndpipare och enkelbeckasin häckar här. Svarttärnor har de flesta år gjort häckningsförsök, ofta tyvärr misslyckade. Problemen beror många gånger på predatorer som kråka, korp, röd glada, mink och grävling.

Under resten av året är dämmet ganska fågelfattigt men besöks av brushanar, gluttsnäppor, svartsnäppor och allehanda simänder under hösten.

Rariteter som kaspisk pipare och vitvingad tärna har påträffats.

Foto: Stefan Svenaeus

Vitvingad tärna

Det finns en skylt i Hulterstad ner till dämmet. Du parkerar några hundra meter från dämmet och går sista biten till ett utsiktsplattform.

Det var markägaren Göran Olsson som tog initiativ till restaureringen.

Källa: Fågellokaler på Öland (Ölands Ornitologiska Förening)

Tillträdesförbud under delar av året (klicka på området för tider)

Öppna hela kartan i desktop

Fågellokaler i Hulterstads socken

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO