Getterums naturreservat

Getterums naturreservat är litet men är en del av ett större område med höga upplevelsevärden - Ölands norra udde.

 

Öppna fulla reservatskartan i desktop

 

 

Norra delen av naturreservatet utgörs av gammal åkermark som numera nyttjas som betesmark. Floran är i huvudsak trivial, men arter som backnejlika, brudbröd, grönvit nattviol, harmynta, harstarr och prästkrage förekommer. Norr om åkermarken finns ett välutvecklat bryn bestående av oxel, rosor, slån, en och måbär. En liten dunge med tall, oxel, vildapel, rönn, slån, rosor, en och måbär finns också i reservatets nordöstra del. Dungens markflora består av bland annat gullviva, tvåblad, murgröna och sårläka.

Södra delen av reservatet utgörs av nyligen restaurerad naturbetesmark med tall, björk, rönn och ofta grövre oxel samt av en liten öppen strandäng. Tidigare starkt igenvuxna delar uppvisar i dagsläget en hyggespräglad vegetation, medan floran i övrigt utgörs av bland annat brudbröd, gullviva, darrgräs och knägräs. Mot den öppna strandängen förekommer även blåtåtel, slankstarr, slåtterblomma och älväxing. Vegetationen i den öppna strandängen domineras av strandtåg, men även arter som salttåg, gulkämpar och lågvuxen bladvass förekommer.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO