Gårdby alvar

Gårdby alvar är alvarets sista utpost mot Mittlandsskogen, det stora lövskogsområde som dominerar på mellersta Öland. Detta alvar rymmer en lång rad naturtyper, från torra hällmarker i söder till övergången mot lövskogen i norr.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Här kan du se reservatet i Lantmäteriets karta

Förutom hällmarken i söder och övergången till lövskog i norr finns bland annat våtmarker som får sitt vatten från en bäck som rinner från Södra Utmossen vid Lenstad. Längs bäcken breder fuktiga ängsmarker ut sig. En del av ängarna har vuxit igen med ölandstok, andra är fortfarande öppna. Där växer en rad orkidéer som brudsporre, vaxnycklar, flugblomster och det sällsynta honungsblomstret. Andra ängens invånare är majviva, ängsvädd och gräset älväxing. Här lever också den sällsynta väddnätfjärilen.

Även de torrare markerna i naturreservatet växlar utseende. Karstalvaret i sydost är speciellt med sina lodräta sprickor (karst) i kalkstenshällarna. I sprickorna växer bland annat svartbräken och murruta som har anpassat sig till övergången mellan ljus och skugga. Här lever också hällsnäckor som kommer upp ur sprickorna på natten för att beta lavar på hällarna. Ljusa fläckar kring sprickorna avslöjar snäckorna.

Här finns också Ölans landskapsblomma, ölandssolvändan. Karakteristisk är också masklaven, en växt som funnits på alvaret sedan inlandsisen släppte sitt grepp om Öland för 12 000 år sedan. På kalkstenshällen trivs torrängens tåliga växter, bland annat gulmåra, fältvedel, liten blåklocka och jordtistel.Detta alvar rymmer en lång rad naturtyper, från torra hällmarker och grusalvar i norr och öster till fuktiga och tidvis översvämmade marker i sydost.

Gårdby alvar gränsar i söder till Dröstorps alvar, ett annat av Stora alvarets naturreservat.

Inga vägar leder till Gårdby alvar. Man kan nå det till fots från Lenstad eller Skarpa Alby.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb