Frösslundatäktens gravfält

Frösslundatäktens gravfält ligger på båda sidor om sockengränsen mellan Stenåsa och Sandby socknar. Det är ca 1 km långt och väl synligt från vägen. Gravfältet har tillkommit under järnåldern. Antalet gravar kan vara ett par hundra eller mer. Det undersöktes på 1990-talet. Gravarna är av många slag: ett par stora rösen, en stor hög, mindre högar, treuddar, rektangulära gravar och hällkistor. Vid Frösslundabron finns en parkeringsplats, varifrån man lätt når gravfältet söderifrån.

Källa: Hembygdsbok - Hulterstad och Stenåsa

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb