Frösslunda sjömark

Sjömark är en gammal öländsk beteckning på de betade marker som ligger mellan landborgen och stranden. Sjömarkerna finns framför allt på östra Öland, men har tidigare funnits även längs södra och mellersta Ölands västkust. Frösslunda sjömark är ett av de finaste och mest varierade exemplen på sjömarker. Det beror framför allt på ett betydelsefullt vattendrag, Frösslundabäcken.

Frösslundabäcken Foto: Stefan Svenaeus

Bäcken är en viktig lekplats för havsöring och gädda. Vattnet kommer från Möckelmossen på Stora Alvaret. Längs bäckens nedre delar breder stora bestånd av ölandstok ut sig. Token trivs nämligen med att stå i vattnet, liksom björkdungarna, som också har vuxit upp kring vattendraget. Närmare stranden delar sig bäcken i ett flackt deltalandskap där fuktiga partier avlöses av torra, blomsterrika strandängar. Här växer bland annat solvända och axveronika.

Här finns också ett fågelliv som är typiskt för sjömarker där betet håller markerna öppna. Det är bland annat gulärla, sydlig kärrsnäppa och ängspiplärka. I toksnåren häckar gulsparv, gärdsmyg och då och då ängshök, en fågel som har sitt starkaste fäste i Sverige på Öland. Med lite tur kan man få se den komma seglande över sjömarkerna på lätta, för ängshöken typiskt V-ställda vingar.

Det är ett landskap av hög ålder man blickar ut över. Sjömarkerna har betats av kreatur oavbrutet i 2000 år och aldrig varit uppodlade. Förr levde en stor del av Ölands befolkning av boskapsskötsel på dessa marker.Frösslunda sjömark har också bevarat spåren från forntidens bönder. I området finns husgrunder, gravar och stensträngar – rester av järnålderns hägnader för boskapsskötseln.

Husgrunder Foto: Stefan Svenaeus

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Orkidélokal

Brudsporre och ängsnattviolen trivs i de öländska sjömarkerna. På våren kan johannesnycklarna blomma rikligt.

 

Läs mer om Ölands sjömarker

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO