Egby och Sandby

Egby och Sandby är två radbyar med välbevarade mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader från 1800-talet samt Ölands minsta kyrka med delvis medeltida murverk. Flera husgrunds- och stensträngsområden från äldre järnåldern både väster om nuvarande bebyggelse och österut i sjömarkerna.

Egby och Sandby ligger i Ölands minsta socken, Egby. Under 1900-talet har de båda byarna vuxit samman och har en sammanhängande bebyggelse. 1540 bestod Egby av åtta gårdar vara sju tillhörde kronan, av Sandbys nio gårdar ägde kronan åtta. Att kronan ägde så många gårdar är ovanligt för Öland. Bebyggelsen kring kyrkan består både av nytillkommen och äldre agrar bebyggelsen. Tätt intill landsvägen ligger flera välbevarade mangårdsbyggnader i så kallad Borgholmsstil på hög källarfot, liksom delvis sammanbyggda ekonomilängor. Ett påfallande stort antal av sidobyggnaderna är svarttjärade. I den södra delen av byn finns en stubbkvarn. Sandby, har mer renodlad agrar bebyggelse av blandad karaktär. Här finns välbevarade salsbyggnader liksom sammanbyggda ekonomilängor. Mellan Egby och Sandby ligger den gemensamma malmen, med delvis välbevarad bebyggelse och mycket välskötta stenmurar. Till de båda byarna hör sjögator och ett antal sjöbodar. Odlingslandskapet är öppet och har ett mycket tydligt och välbevarat skifteslandskap där de långsmala ägorna delas in av stenmurar. I Egby ängar, längs den gamla vägsträckningen mellan Egby och Köping, finns rester av ett sammanhängande område med husgrunder och stensträngar, cirka 800 x 400 meter. Området är skadat av nutida odling. Även i sjömarkerna finns många lämningar av järnåldersbebyggelse. Här finns dels ett område inom Sandbys marker, bestående av två husgrunder med stensträngssystem. I Egbys sjömarker finns ett 500 x 500 meter stort område, bestående av fyra husgrunder och ett ganska omfattande system av stensträngar. Husgrundsområdena är ett av de många exempel på järnåldersgårdar som legat öster och väster om landborgen och där det senare skett en omflyttning och mot ett gemensamt byläge i anslutning till landborgen.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Bynamnet Egby skrevs före 1940 Ekby (1283 Ekby). Förleden syftar på trädet ek där bokstaven -k- redan på medeltiden utveclats till -g-.

Källa: Ortnamn på Öland. Göran Hallberg.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO