Stora Dalby lund

Lunden är numera en väl utvecklad ädellövskog som vuxit upp alldeles vid randen av Stora Alvaret. Det är två världar som möts; det torra, soldränkta och öppna alvaret och den frodiga, skuggiga ädellövskogen med lundalm, ask, asp och ek. I övergången mellan dem ligger också fuktängar som är en rest av ett tidigare vidsträckt våtmarksområde.

I den södra delen av reservatet växer almar av imponerande dimensioner. De största träden är omkring 130 år gamla och har nått en imponerande höjd. Gamla almskogar är i dag sällsynta i Sverige och övriga Europa. Under trädkronorna kämpar lägre träd och buskar som hagtorn, hassel, nypon och benved om ljus och utrymme. Österut mot alvaret tar hassel och andra buskar över.

Dalby lund har tidigare varit löväng och betesmark, men har vuxit igen till ädellövskog under slutet av 1900-talet. Den biologiska rikedomen är stor i ädellövskogen. Bland fåglarna dominerar starar och och skogsduvor som bor i lundens ihåliga träd. I lunden finns  också en rad sällsynta svampar och lavar.

I lunden finns rester av stensträngar (gamla hägnader) från järnåldern. Lämningarna visar att lunden var ängs- och betesmark redan för 2 000 år sedan. Norr om lunden finns ett av Ölands största gravfält och en mängd förhistoriska husgrunder.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Det finns en parkeringsplats i norra delen av Stora Dalby. Därifrån är det 700-800 m till reservatet. I januari 2014 finns där många nedfallna träd och gott om död ved till glädje för fåglar och insekter. Se dock upp för träd som står snett och kan vara på väg att falla.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

OBS! Länsstyrelsen har tagit bort vandringsleden som fanns utmärkt i reservatet eftersom många träd har fallit och andra riskerar att falla vid kraftig blåst. Du får själv ta ansvar vid besök i reservatet för att undvika att gå nära träd som riskerar att falla.

 

Växtlokal

Stora Dalby lund beskrivs i "En guide till Ölands växtvärld" från Ölands Botaniska Förening som en plats med flera intressanta växtlokaler. Du kan se dem i denna karta:

Naturtyper: Ädellövskog (bitvis fuktig), åkermark. Almsjukan har drabbat många av almarna, varför förutsättningarna för lokalen kan förändras. Bästa säsong när du vill se hålnunneörten blomma är i början av maj. Speciella arter: Lundalm, hålnunneört, mörk lungört och lundslok.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO