Bjärby och Lilla Dalby alvar

Lilla Dalby och Bjärby alvar är omväxlande med våtmarker, trädbevuxna höjdryggar och öppet hällmarksalvar. I landskapet ligger strödda stenar och block alltsedan inlandsisen drog sig tillbaka.

Lilla Dalby naturreservat

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

 

Bjärby naturreservat

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

 

ALVARFLORA

Den tunna jorden har varit betad i tusentals år. Här växer axveronika, brudbröd, fältsippa, knölsmörblomma och sällsyntare arter som fjällnejlika och nattviol. På försommaren blommar Adam och Eva, krutbrännare och andra orkidéer i stor mängd. I landskapet finns en domarring från järnåldern, ett flertal odlingsrösen samt fina exempel på öländska stenmurar.

FÅGELLIV

Inom området förekommer flera mindre våtmarker exempelvis Rosamossen och fuktängarna längs Penåsabäcken. Här häckar bl.a. enkelbeckasin och rödbena. Ute på Alvaret kan du höra karaktärsfåglar som ljungpipare, stenskvätta och buskskvätta. Kanske får du också se den eleganta ängshöken komma seglande över alvarmarken, på jakt efter sorkar, möss eller småfåglar.

SÄLLSYNTA GRÄSHOPPOR

På alvaret lever rosenvingad och blåvingad gräshoppa som har klarat sig kvar sedan den senaste värmetiden. Alvarvandraren kan bli mycket överraskad när den rosenvingade flyger upp med ett ljudligt brummande och visar sina rosaskimrande vingar.

PENÅSA ÖDEBY

På Bjärby alvar ligger Penåsa ödeby. Penåsa odlades upp 1779. Byn bestod av två gårdar som var mycket små. 1844 upphörde Penåsa som hemman, den ena gården såldes till Kastlösa byamän och den andra till Bjärby. Idag finns grunderna efter ett bostadshus, ruinen efter en stenkällare samt fruktträd och bärbuskar härute.

GAMLA JÄRNVÄGSBANKEN

På den gamla banvallen mellan Kastlösa och Skärlöv kan du ta en trevlig promenad eller cykletur över alvaret. Järnvägen var i bruk 1910-1961 och byggdes för att transportera sockerbetor. Stationshusen i Kastlösa och Skärlöv är bevarade. Utmed banvallen finns en rastplats där det idag finns kvar ruiner av en gammal banvaktsstuga.

FAKTA

Naturreservatens storlek: Lilla Dalby 481 ha, Bjärby 326 ha, Beslutsår: 1980. Syfte: att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark, gynna både typiska och sällsynta växtoch djurarter, bevara och synliggöra kulturhistoriska lämningar, underlätta allmänhetens upplevelse av natur- och kulturvärdena. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar

Reservatet ligger på Stora alvaret. I de båda reservaten finns flera besöksvärda platser t ex Millersten, Penåsa gravfält och Penåsa ödeby. Fem km norr om Penåsa parkeringsplats ligger Tingstad flisor, som man kan hittar via en markerad led.

ORKIDÈLOKAL

Markerna vid Penåsa är fina orkidémarker. Du kan läsa mer om orkidéerna vid Penåsa i boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening.

VANDRINGSLEDER

På Lilla Dalby alvar finns flera möjligheter att vandra

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO