Arontorpsängen

I Arontorp växer en raritet som årligen lockar många besökare till reservatet. Här kan du nämligen få se en sällsynt, gulblommande skönhet som fått sitt namn efter byn Arontorp. Den går att se på flera håll på Öland, t ex Strandhagens naturreservat och Albrunna. Många åker just till Arontorpsängen i maj för att se arontorpsrosen blomma, som den gör i Karlfeldts visa om Öland. Det är ingen ros utan är i stället en ranunkelväxt. I floran heter den våradonis. Du kommer lättast hit genom att åka mot öster i Björnhovda-korsningen och sedan ta av till höger i Tveta till en parkering just för detta reservat. Det är skyltat från vägen i Tveta. Sedan går du några hundra meter söderut till reservatet.

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

I Sverige växer den vackra växten våradonis bara på Gotland och Öland. Växten är fridlyst och växer bara på kalkhaltig mark. Den är mycket giftig. Egentligen hör den hemma på de sydeuropeiska stäpperna. Växten kallas också för arontorpsros, ett namn den givetvis fått efter byn Arontorp. I reservatet hittar du den i en hage i västra delen av området. Under 1800-talet brukades hagen som åker. Våradonisen klarade sig genom att växa intill de uppstickande kalkstensblocken. När åkerbruket upphörde bredde våradonisen åter ut sig över hagen och har sin praktfulla blomning i maj månad. Den botaniskt intresserade besökaren kan ha turen att få syn på en annan av reservatets rariteter - storviolen. Den kan bli flera decimeter hög och blommar i maj - juni. Storviol har i Sverige endast noterats på Öland.

Västra delen av reservatet består av igenvuxna lövängar där ek, ask och alm med sina lövkronor ger ett skuggande tak. Reservatet är vackrast på våren då mattor av vitsippor och blåsippor breder ut sig. Till vårfloran hör också gullvivor, gulsippor och den purpurfärgade vårärten. Olika sångare, trastar och bofinkar sjunger som mest intensivt under våren fram till midsommar.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Växtlokal

Arontorpsängen och markerna däromkring beskrivs i boken "En guide till Ölands växtvärld" av Ölands Botaniska Förening. De lokaler som finns i boken kan du se på denna karta.

.Naturtyper: Ädellövskog, hässle, kalkrik torräng, fuktig skogsäng. Speciella arter: Vresalm, våradonis, lundviol, storviol, vätteros. Våradonis blommar i skiftet av april-maj, storviolen i början av juni.

Orkidélokal

Orkidéer som finns här är bl a skogsnattviol.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO