Alvlösa naturreservat

Här är alvaret öppet och domineras av tunna jordar. Tjockare jordlager med torrängsvegetation finns dels längst i öster, dels i västra delen. I östra delen finns ett väl utvecklat karstområde. Alvaret saknar i det närmaste träd och är endast svagt buskbevuxet. De tätaste bestånden av en finns vid den sprickrika berggrunden i den östra delen. Området har stort ekologiskt, landskapshistoriskt och geologiskt värde.

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

Här kan du se reservatsgränserna (orange):

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Typiska växtarter för just Alvlösa är alvarmalört, stenmalört, den lilla orkidéen krutbrännare och gullborste. Här finns också den ovanliga svampen olivjordtunga och den vackra blåvingade gräshoppan.

Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Husgrunder från tidigare bosättning finns i östra delarna av Alvlösa alvar. I närheten finns ett stort granitblock med rester av en gammal fårvaktarkoja. En stätta finns i muren mellan alvaren.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Reservatet ligger på Stora alvaret.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO