Parteby alvar

Här är alvaret öppet och domineras av tunna jordar. Tjockare jordlager med torrängsvegetation finns dels längst i öster, dels i västra delen. I östra delen finns ett väl utvecklat karstområde. Alvaret saknar i det närmaste träd och är endast svagt buskbevuxet. De tätaste bestånden av en finns vid den sprickrika berggrunden i den östra delen. Området har stort ekologiskt, landskapshistoriskt och geologiskt värde. 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

På Parteby alvar har hästar och nötboskap skapat förutsättningar för de växter som kräver en välbetad och öppen mark för sin överlevnad. Några exempel på fuktängarna är älväxing, slankstarr, majviva och praktbrunört. Brudbröd, axveronika och stor fetknopp är typiska växter på torrängarna. Fatsvampen är en sällsynt liten svamp som enbart växer på hästspillning.

Ölandstoken är typisk för alvarets fuktängar. Den blommar rikligt med gula blommor hela sommaren. Stora delar av området består av tunna jordar, så kallade alvarhedar, där ölandssolvända, fårsvingel och stenmalört är vanliga.

Orkidélokal

På lite djupare jordar finns gott om orkidéer och på försommaren blommar bland annat göknycklar, krutbrännare, ängsnycklar och Johannesnycklar.

Fåglar

Sånglärkan är vanlig på alvaret och den välkända sången fyller dygnets ljusa timmar. I den östra delen av området finns flera kärrområden, bland annat Stentagskärret, som är ett populärt tillhåll för vadarfåglar som enkelbeckasin, rödbena och storspov. Bland simfåglarna hittar vi bland annat stjärtand och skedand.

Reservatets syfte

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Parkering med info finns vid väg 136.

Reservatet ligger på Stora alvaret.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO