Algutsrums sockencentrum

Sockencentrum med 1800-talskyrka och marknadsplats med bevarade ålderdomliga marknadsbodar

Algutsrum har tidigare varit häradscentrum och bland medeltidens gårdsinnehav i socknen märks ett markant inslag av frälsejord. 1540 bestod byn av nio gårdar varav tre skatte-, tre frälse-, en kyrko- och två klosterhemman. Sedan 1700-talet och in i modern tid har det vuxit fram ett litet samhälle vid sidan av den gamla agrara bebyggelsen.

Av den medeltida kyrkan finns få lämningar kvar. Den uppfördes på samma plats som den nuvarande kring år 1100 och bestod från början av en absidkyrka med kort kor. Västtornet, som uppfördes samtidigt eller kort därefter, innehöll både klock-och skyttevåning. Sandstenskolonetter från denna tid finns bevarade i den nuvarande ingången till sakristian liksom en dopfunt i kalksten från slutet av 1100-talet.

Den efterkommande kyrkan byggdes 1822 och tornet, med sin höga lanternin, år 1864. Den stora salskyrkan reser sig mäktigt på landborgskrönet med vid utsikt över Kalmarsund. I äldre tider har kyrktornet också utgjort ett viktigt sjömärke. Bland inventarierna kan nämnas en stavkorshäll från 1200-talet som ursprungligen funnits i S:t Knuts kapell i samma socken.

Intill kyrkan finns Algutsrums marknadsplats med traditioner från mitten av 1700-talet. Här hålls fortfarande två årliga och välbesökta marknadsdagar.

Marknadsplatsen Foto: Stefan Svenaeus 2013

Marknadsbodar

På de äldre marknaderna har kreaturshandeln haft stor betydelse vid sidan av diversehandeln. På marknadsplatsen finns bevarade marknadsbodar och en sockenstuga i sten från 1700-talets slut.

Sockenstuga Foto: Stefan Svenaeus 2016

Sockenstuga

Bebyggelsen kring platsen är blandad med inslag av äldre stugbebyggelse från 1800-talet och början av 1900-talet. Algutsrum var tidigare känt för sina många hantverkare med bland annat snickare, skräddare, skomakare och målare. I mitten av 1900-talet fanns här tre speceriaffärer varav ingen finns kvar idag. 

Källa: Natur och kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001 (Område K51)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO