Albrunna lund

Albrunna lund är ett naturreservat på sydvästra Öland, rikt på fågel- och växtliv.

LUMMIG LUND

Mellan alvar och åkermark ligger Albrunna lund. Här kan du dra dig undan en stund från middagshettan ute på alvaret och njuta av lövlundens rika fågelliv och flora. Lunden är ett naturreservat.

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

ÄDELLÖVSKOG OCH ÄNG

Albrunna lund nyttjades förr som slåttermark men har även varit betesmark för nötkreatur och hästar. Ett parti av lunden benämns ännu Oxhagen. Norra lunden består idag av olikåldrig ek/askskog med inslag av lundalm, lönn och lind. Medelåldern på skogen är ca 100 år men vissa grova ekar är betydligt äldre. I norra lunden finns två örtrika slåtterängar som slås varje år. Södra lunden består av blandskog med främst ek och björk. Skogen är relativt ung men även här finns inslag av grova ekar. Skogar med en trädslagssammansättning av ek, ask och alm som i Albrunna lund är ovanliga i Sverige.

KÄRLVÄXTER

Vårfloran i Albrunna lund är slösande rik med blåsippa, vitsippa och gulsippa. På ängsmark i reservatet växer stora mängder våradonis som förekommer endast här på södra Öland och på Gotland och är en kvarlevande art från den senaste värmeperioden under bronsåldern. I ängsmarkerna växer också brudbröd, backsmultron och blodnäva.

Våradonis blommar i slutet av april. Foto: Stefan Svenaeus 2017

Våradonis

LAVAR OCH SVAMPAR

Albrunna lund hyser ett rikt inslag av sällsynta lavar och svampar. Här finns stor sönderfallslav och liten ädellav. Av sällsynta svampar förekommer violfingersvamp, bleksopp, grönfjällig fjällskivling och borstriska.

FÅGLAR OCH INSEKTER

Fågelkören är imponerande och ur den rika häckfågelfaunan kan nämnas trädgårdssångare, näktergal och rosenfink. Av mindre vanliga arter häckar göktyta och mindre flugsnappare. I Albrunna lund finns en mycket sällsynt småfjäril, björnlokeskärmmal, som är knuten till björnloka och endast känd från fyra lokaler i Nordeuropa, samtliga på Öland.

SKYDDSRUM OCH FESTPLATS

Vid en promenad i Albrunna lund lägger man märke till ett antal bunkerliknande byggnader. Det är skyddsrum som uppfördes under andra världskriget. I lunden finns också spåren av en gammal festplats.

Skyddsrum från andra världskriget. Foto: Stefan Svenaeus 2017

Gammal bunker från andra världskriget

FAKTA

Naturreservatets storlek: 36 ha, beslutsår: 1996. Syfte: att bevara en naturskogsartad ädellövskog av ek/ask/almtyp med dess fauna och flora, hävda ängsmarken så att de botaniska värdena består. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO