Albrunna alvar

Den största delen av naturreservatet utgörs av grusalvar där mängder av vätar och fuktängar däms av uppstickande berggrundsplintar. Området gränsar i väster till byn Albrunna, dess åkermark och till Albrunna lund. Den skarpa gränsen mellan alvar och lund är slående. En stenmur skiljer de båda markslagen åt.

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

Bulehall är en bred, blockrik höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning i Albrunna alvarets västra del. Här finner man arter karaktäristiska för alvarets torra gräsmarker, fältsippa, krutbrännare och alvarmalört, men även arter som inte är vanliga på Stora Alvaret, exempelvis våradonis och ljungsnärja.

I reservatet trivs arter som älväxing, ängsvädd och blåtåtel. Här finns även mer sällsynta arter. Filtsolvändan, en varitet av ölandssolvändan, växer här, liksom den sällsynta växten småtörel. Bland de fjärilar som är kända från Albrunna alvar kan fårsvingelminerarmalen nämnas. I Sverige förekommer den endast på öländska alvarmarker. Den lerfärgade rotfjärilen är inte känd från någon annan öländsk lokal än Albrunna alvar.

På Albrunna alvar finns flera fornlämningar, bland annat de båda stensättningarna Södra Vitrör och Norra Vitrör. I anslutning till fuktstråket i söder finns andra stensättningar. I det stora flyttblocket här har man funnit ett flertal skålgropar. De flesta andra fornlämningar återfinns längs höjdryggen utmed alvarets västra sida.

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

I kartan finns en markerad led till Albrunna kalkbrott som ligger starx norr om Albrunna alvar

Albrunna alvar ligger på Stora alvaret.

Växtlokal enligt ÖBF

Naturtyper: Vattenhål, dammar, olika alvarmiljöer som grusalvar och torräng.

Speciella arter: Timjansnyltrot, småtörel, piggfrö, filthårig ölandssolvända

Karta över växtlokaler i "En guide till Ölands växtvärld" (Ölands Botaniska Förening)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO