Gästgiverier och skjutsstationer
2 platser

Visa på karta

Ölands Skogsby vandrarhem

Drottning Kristina utfärdade år 1649 en förordningen "Krogare- och Gästgifware Ordningh" som blev normgivande för framtidens resor och uppehälle utmed vägarna i landet. All skjutsning och gästgivarskyldighet gick i fortsättningen genom gästgivarna som fick möjlighet att ta betalt för sina tjänster. Förordningen beskriver gästgivarnas och de resandes skyldigheter. Krav ställs på gästgiveribyggnaderna och deras utrustning. Det skall finnas tre våningar på krogen: en för adliga ståndspersoner, en för annat hederligt folk och en tredje för gement sällskap. Stall skulle finnas för 24 hästar. Här skulle också finnas ridsadlar, kärror, slädar och vagnar.

Gästgivarna fick hjälp med skjutsen av kringboende bönder med s k hållhästar och andra höll med reservhästar. Inledningsvis skulle gästgivarens egna hästar användas, därefter om så behövdes hållhästarna och sist reservhästarna. Vägarnas röjande och underhåll behandlades också i förordningen liksom deras uppmätande och uppsättande av milstenar. En mil bestämdes till 18 000 alnar (10 688,5 m).

År 1651 kompletterades stadgan med att minst åtta hästar skulle finnas i gästgivarens stall liksom ett visst antal av kärror m m. I gästgiveriet skulle finnas sängkläder, borddukar, handkläder, fat, tallrikar m  m.

År 1734 preciseraes olika vägars minimbreddi och milstolpar utökades till att omfatta även en halv och en kvarts mil. Även vänstertrafik och väjningsskyldighet bestämdes. Genom samarbete med Posten på 1860-talet nådde personbedfodran med hästskjuts sin fulländning, men då hade redan järnvägarna börjat sitt triumftåg. 

Ett problem var att det inte fanns en gemensam tidsangivelse i landet. Efterhand som resorna gick snabbare behövdes en gemensam tid. År 1878 infördes gemensam borgerlig tid i Sverige. 

År 1933 upphävdes skjutsstadgan och då upphörde denna verksamhet.

Källa: Gästgiverier och skjutsstationer i Kalmar län 1649-1933 (Kaj Kjellström 2009)

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb