Speciella häckfågelarter

  • Rödspov Foto: Stefan Svenaeus
  • Rödspov Foto: Stefan Svenaeus
  • Skärfläcka Foto: Stefan Svenaeus
  • Svarttärna Foto: Stefan Svenaeus
  • Höksångare Foto: Stefan Svenaeus
  • Halsbandsflugsnappare Foto: Stefan Svenaeus
  • Sommargylling ringmärkt på Capri Foto: Stefan Svenaeus
  • Brandkronad kungsfågel Foto: Stefan Svenaeus
  • Ängshök Foto: Stefan Svenaeus
  • Kornsparv Foto: Stefan Svenaeus

Rödspov

Rödspov Foto: Stefan Svenaeus

Rödspovarna anländer ganska tidigt på våren, redan i slutet av mars kan man se de första.

De har haft en nedåtgående trend i hela Europa. På Öland finns idag det största beståndet i Sverige, ca 50 par.

De bästa lokalerna ligger nära kusten på de öppna markerna på sydöstra Öland, särskilt söder om Stenåsabadet och Mellby ör där man kan se flera åt gången flyga runt och avge sina spelläten. På norra delen av ön är Långkärr ett säkert område och även Kapelludden på östra sidan.

Här kan du se ytterligare lokaler där du har chans att se rödspov

Skärfläcka

Skärfläcka Foto: Stefan Svenaeus

Från att varit utgången från Öland och landet i övrigt under början av 1900-talet har den ökat och vid inventeringar 1988, 1998 och 2008 kunde man se en kraftig ökning i antalet häckande par. 2008 befanns över 500 par häcka på Öland.

Den håller till på långgrunda stränder längs hela östra kusten samt på tre ställen på västra sidan: Västerstadsviken, Södra Betebyören/Kalvhagen och Beijershamn. På östra sidan kan nämnas Gammalsbyören, Stora ören, Kapelludden och Egby udde som säkerställda reproduktionsområden de senaste åren (2023). 

Här kan du se några ytterligare lokaler där du har chans att se skärfläcka.

Svarttärna

Svarttärna Foto: Stefan Svenaeus

Innan utdikningarna tog vid på Öland var svarttärnan talrik. Därefter minskade den och dessvärre fortsätter minskningen av den så speciella öländska häckfågeln.

På senare år (2023) har inga säkra häckningar kunnat konstateras. De sista säkra häckningarna var (2021) vid Ölands södra udde och Görans dämme enligt Artportalen. Stentagskärret har upp till för några år sedan varit ett säkert kort men även där verkar häckningar numera misslyckas, förmodligen på grund av predation.

Här kan du se några lokaler där du har chans att se svarttärna

Höksångare

Höksångare Foto: Stefan Svenaeus

Höksångare är en stor sällsynthet i vårt land. På Öland är den spridd över hela ön och har här sitt starkaste fäste i landet. Den är särsilt förekommande i Ottenbyområdet, kanterna av Stora alvaret, sydvästra Ölands kust och delar av norra Ölands mer igenbuskade hagmarker. Den kommer tillbaka från Afrika i mitten av maj.

Den gillar att gömma sina bon i taggiga snår och den sitter gärna och sjunger med ett intensivt pladder i toppen av en buske. Sången kan vara svår att skilja från trädgårdssångare men locklätet "arrrrrrrr" skiljer den från trädgårdssångaren. Hör man detta lockläte kan man börja titta efter var fågeln håller till. Den har också en sångflykt till skillnad från trädgårdssångaren.

En klassisk lokal är vid Karl X Gustafs mur vid Ottenby. I buskagen nedanför parkeringsplatsen innanför muren brukar den hålla till.

Här är några lokaler där du har chans att se höksångaren (lyssna särskilt efter locklätet).

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare Foto: Stefan Svenaeus

Den anländer i slutet av april och är numera häckfågel och vanlig över hela Öland från att ha varit mycket sällsynt. Den finns i landet endast på Öland och Gotland och förekommer i lövskogar, lövängar och trädgårdar.

Den har konkurrerat ut svartvit flugsnappare som numera inte är lika vanlig som halsbandsflugsnapparen.

Några lokaler som kan rekommenderas är Horns kungsgård, Hagelstad, Strandtorp, Rune Jonses äng och Ottenby lund (södra)

Här kan du se ytterligare lokaler där du ganska säkert får höra den sjunga sitn sisande sång en dag i maj

Sommargylling

Sommargylling ringmärkt på Capri Foto: Stefan Svenaeus

Detta är en hanne ringmärkt på Capri. I Sverige förekommer vanligast ungfåglar som är gröna.

Sommargyllingen anländer i mitten/slutet av maj. Man kan då höra den flöjta sin sköna sång, vanligast i Ottenby lund där man kan få höra flera sjunga samma dag. Men det förekommer också att den hörs på andra platser i liknande biotoper på Öland.

Det är inte lätt säkerställa häckning eftersom boet är svårt att hitta. Men man drar ändå slutsatsen att den åtminstone årligen häckar i Ottenby lund och förmodligen på ytterligare någar platser på Öland, särkilt norra Öland. Den har sitt bo i högstammig lövskog. 

Här kan du se ytterligare platser där sommargylling tidigare hörts.

Brandkronad kungsfågel

Brandkronad kungsfågel Foto: Stefan Svenaeus

Den är numera årlig häckfågel på Öland i Trollskogen. Dessutom har den häckat 2023 i Linsänkan.

På dessa lokaler finns störts chans att se brandkronad kungsfågel främst på hösten

Ängshök

Ängshök Foto: Stefan Svenaeus

Ängshök är den regelbundet häckande rovfågel i Sverige som är mest sällsynt. På Öland har den i modern tid häckat sedan 1942. Populationen har ökat i stadig takt för att på 1970-talet plana ut till drygt 40 par. 2004 till 2010 har populationen varierat mellan 23 och 37 par. Öland har huvuddelen av landets ängshökar.

Lättast att få syn på är i mitten av maj då den är som mest inbegripen i revirstrider och flyktlekar eller i slutet av juli och början av augusti då ungarna kommer på vingarna. Man kan då se den jaga lågt över öppna marker.

På Öland finns ett lyckat samarbete mellan fågelskådare och markägare som haft stor betydelse för att undvika att häckningar i åker och vall misslyckas. 

Kornsparv

Kornsparv Foto: Stefan Svenaeus

Efter att ha varit försvunnen som häckfågel på Öland har den nyligen återkommit. Sedan 2020 har en koloni med kornsparvar häckat från Råbäcksdungen och några hundra meter söderut. Sent 2023 sågs en flock på 40 ex födosöka i området.

Det kanske kan bli starten på en efterlängtad återkolonisering av arten på Öland.

Tillbaka till FÅGELSKÅDNING PÅ ÖLAND

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO