Öländsk ordlista

En öländsk ordlista sammanställd av Lennart Nilsson

Ala = alfågel

Albark = färgmedel för sillgarn

Alnsten = sortiment av slipad kalksten

Alvar = betesmark på tunn, kalkrik jord

Alvret = alvaret

Alvargremla = ljungpipare

Attung = åttondel, gård med ca 12 tunnland åkermark

Avrad = hyra, arrende, avgift

Avradsbete = bete mot viss ersättning

Avrösningsjord = mark som bedömts inte vara möjlig att odla upp

Bastflängning = skörd av lindbast

Berk, birk = björk

Bet = bete, betesmark

Bjär = berg, höjd

Björke = björkskog

Björktrött = svårighet att ersätta björkskog med ny

björk

Bläding = nysådd råg

Blåbinka = cikoria

Blåklätt = blåklint

Blåpärlor = pärlhyacint

Blåtopp = älväxing

Bol = boställe, gård, nybygge

Boll = skål eller fat av trä

Bolstad = gårdsplats, bostad

Bondeseglation = bönder som bedriver handel till

sjöss

Bosen, märrflängare = rackare

Bredsla = öppen plats där hö breds ut för torkning

Brick, breck = åker- och vägren

Brink = backe

Broavgift = avgift för att lägga till vid brygga

Brodd, sädesbrodd = nyligen uppkommen spannmål

Brygghus = sidobyggnad avsedd för ölbryggning m.m.

Brunn = liten vattensamling

Brunnvipp = träkonstruktion för att ta upp vatten ur en brunn

Bråte = svedja

Bränsel = avbränt markstycke

Bröttel = avlångt stenrör, nedrasad stenmur, stensträng

Bult = vält

Bullerhall/bullersten = stort stenblock

Bunke = kärräng, låglänt vattensjuk mark

But = kalkstensblock (oftast på åkermark)

Byman = sammankallande för bystämma m.m.

Byordning = regelsystem för byns bönder

Bystad = plats där en by legat

Både = ö, skär, undervattensrev där vågorna bryts

Båk, böte = vårdkase

Båtlag, skeppslag = båt med flera delägare

Båtsman = indelt soldat med placering i flottan

Bärgsel = skörd

Bös = boss, agnar

Dagbräcken = gryningen

Damp = unghäst (otämjd)

Dank = låglänt mark, ibland med öppna vattenytor

Dapp = liten vattensamling

Deld = åkerstycke, teg

Diger- = stor

Djur- = hjort

Djurhus = lada där man utfodrade kronans högvilt

Djurstånd = plats där älgar, hjortar och annat högvilt ofta uppehåller sig

Doppa = sank mark

Dricka = öl

Dyppel = liten vattensamling

Däld = fördjupning, liten dal

Dös = halmstack

Dövgädda = gädda som är fiskad vintertid från isen

Fall = åkerskifte

Flak, flack = flat mark

Flat = mark ägd av kyrkan, platt markyta

Flis = kalksten

Flisa = stor upprest kalksten

Flisan = kalksten i dagen

Flo = lagårdsgolv

Flåt = uppgrundning, grund, ö, skär

Foderhäck = fodervagn

Fure = furuskog, bestånd av tall

Frälsehemman = gård ägd av en frälseman

Fyrsäde = växtföljd med råg, korn, korn och träda

Fänta, gräbba = flicka

Fåk = snöoväder

Fåra = tacka

Fårkoja = enkelt väderskydd för fårvaktare

Fårris = lövfoder

Fårvaktare = tillsynsman för en fårhjord

Fåvitta = rödspov

Fägård = innegärd där kreaturen kunde hållas

Färdesbåt, färdesöka = klinkbyggd båt med brett bord

Följa = ungsto

Gammal- = plats för gammal, senare försvunnen, bebyggelse

Garnhage, garnkätte = inhägnad för torkning av fisknät

Garnhall = sänken på fiskgran

Garnvarpa = typ av fiskegarn

Gata = fägata

Gensare = olle, tröja

Gjuse = fiskgjuse

Glad = öppen, grund vattensamling

Glo = liten bukt

Gloson, glupson = folktroväsen i form av en gris

Glöhoppa = glödstekt lammkött

Gosten = bra kvalitet av kalksten

Granoxe = ekorre

Gryt = stensamling, grov sten

Gröpe = grovmalen korn avsett som djurfoder

Gula, guling = sto, häst

Gulltupp = johannesnycklar

Gumring = tvåradigt korn

Gård = gärdsgård, inhägnad, gårdsplats

Gåsbänk = sittbänk som hyste ruvande gäss

Gåspinne = träbit för att låsa vingar på gäss

Gärdeslag = gemensamt hägnade inägor

Gökabyxor = majviva, gullviva

Haftmannen = skräntärna

Hag, hage = inhägnad betesmark

Hall = flat sten, klipphäll

Hammar = sten, klippa, stenig åker

Hampland = åker med hampaodling

Harpass = enkel murkonstruktion avsedd för harjakt

Hemman = bondgård

Hobbe = mindre skogsområde

Hombro, hombrygga = ålbro

Homma = ryssjeliknande fiskeredskap

Hop = på utmark upptagen odling

Hors = häst

Horsgök, himmelsget = enkelbeckasin

Horva = inhägnad åker eller äng

Hugga fårris = beskära lövträd (för djurfoder)

Hult = lövskog nyttjad för lövtäkt

Hundlök = backlök

Hybbel, käbbel = liten gård, torpställe

Hyckel = kulle

Hylle = fläder

Hylta = lövskog, främst ädellöv

Hålldamm = dämme uppströms en skvaltkvarn

Hång = parvisa trästycken för att hålla moningen på plats

Håp = åker vars avkastning tillföll prästen

Hårdvall = torr-frisk gräsmark

Hårdvallshö = hö från torr-frisk gräsmark

Hässle = hasselskog

Högalvaret = det högre belägna alvaret från de östra byarna sett

Högbyråg = lantsort av råg

Hör = lin

Hörjord = fuktig åkerjord

Höfter = blåstång

Illbatting = busfrö

Inhyses = person som bor i en annans hem eller på annans ägor

Intag = inhägnad mark, nyodling på utmark

Jaktpark = fridlyst markområde avsett för kunglig högviltjakt

Jala = lägga upp stenmur

Jalet = gärdet

Jetter = moränjord

Jordträn = stödfötter på väderkvarn

Jungfrusten = sten som härrör från Blå Jungfrun

Jute = jyllänning, dansk

Juta = "vattensjuk" mark

Kalkugn = stenkonstruktion för att tillverka bränd kalk

Kalvblomma = kabbleka

Kamp = vaktare av byns inägomark

Karse = ryssja

Kleva = klyfta, brant backe, klippa

Klivstätta = stensatt övergång av stenmur

Klöder = blåstång

Knate = liten pojke

Koka = komockor att elda med

Korra = liten vattensamling

Kronohemman = gård ägd av staten/kronan

Kräk = nötboskap

Kvarnhäst = hävarm för att vrida väderkvarn

Kåsa = uppläggningsplats för småbåtar

Kämpagrav = husgrund från järnåldern

Kölna = byggnad för mältning av spannmål

Lad- = plats för äldre bebyggelse

Ladhage, ladkätte = mindre fålla invid ladugård

Lammalök = majviva

Landbo = arrendator

Lank = svagt kaffe

Lanka = anka

Led = öppning i stenmur

Linda/list = obrukad åker

Lott = äga, ofta nära gården

Lottöppning = kalas med öppning av penninglott

Lufsa = potatispannkaka med fläsk

Lund = skogsdunge, igenväxt slåtteräng

Lycka = inhägnad

Lysved = kvistar och tunnare grenar

Långnäbba = storspov, rödspov

Läge = sjöhodsplan, förtöjningsplats

Löskekarl = luffare

Löt = högt belägen betesmark, sluttning, sankmark

Mad = sankäng, översvämmad mark

Malm = ansamling av småstugor i utkant av bondby

Mangård = innergård närmast mangårdsbyggnad, oppgård

Mantal = skatteenhet beräknad efter gårdens bärkraft

Mar = gyttjig havsvik, strandsjö, grund insjö

Mark = utmark, betesmark

Marstrandsarbete = tvångsarbete

Marsvin = tumlare

Meraftna = mat på eftermiddagen

Mjölkpall = konstruktion för att ställa mjölkspann på

Mo = plant område med sandiga jordar

Moen = öppen alvarliknande mark

Mon, moning = extra lager av halm på taknocken

Mosse = kärr, våtmark

Mot = kyrklig indelning av byar och socknar

Munklöss = hundtunga

Musnötter = hasselnötter som samlats av möss

Måla = avgränsat, uppmätt jordstycke

Märrflängare = rackare

Nabb, nabbe = udde

Nattfela = nattviol

Nek = sädeskärve

Norrledar = folk på norra Öland

Notfiske = strandnära fiske med nät

Notkalven = del av nät för notfiske

Nättel = nässla

Nötkrall = klase av hasselnötter

Nötrubb = komocka

Olsmur = odalsmur, gärdesmur

Oppholl = vildapel

Oppgärd = del av tomten med boningshus, bodar och brygghus

Orde = udde

Ormbär = björnbär

Pallplan = plan kalkstensyta i strandlinjen

Park = inhägnat område, slåtteräng

Passnalj = rolig historia

Petkuser = lantsort av råg

Pinnso = igelkott

Plan = hustomt, allmänning

Planterhage = inhägnad mark avsedd för trädplantering

Plats = ställe där någon bor eller har bott, malmställe

Portskjul = öppning i kringbyggd gård

Prång = trång gång/mellanrum

Puken = djävulen

Rackare = dräng till bödel, hästslaktare m.m.

Raft = taktäckningsribbor av hassel

Ramn = korp

Remmin = räv

Ren = åkerkant, vägkant

Resgarn = fångstredskap för säl

Ris = skog, stubbskottsskog

Rovgård = rovland

Rum = öppen plats i slåtteräng

Rumptöre = torkad komocka

Runna = grupp av träd eller buskar

Ryd = röjning (i skog)

Rå, rågång = gräns (-märke)

Rälla = ränna

Röd kornblomma = klätt

Rödpiskor = skräppor

Rör = stenröse

Sal = stor öppen yta i äng, skog m.m.

Sal = största rummet i mangårdsbyggnad, finrummet

Sidd = sidländ mark

Sidvall = fuktig gräsmark

Sillväder = måttlig västlig eller sydvästlig vind

Sjurygg = stenbit (fisk)

Sjututa = ring-/skogsduva

Själ = säl

Själsten = sten där säl brukar vila

Självbindare = slåttermaskin av säd som binder ihop neker

Sjögräs = ålgräs

Sjökalv = öronmanet

Sjöklöder = blåstång

Sjömark = strandnära betesmark

Sjöäng = strandnära slåtteräng

Skallhobbe = plats där drevjakt anordnas

Skallfogde = befäl vid drevjakt

Skarn = komocka

Skarnpåk = träklubba för spridning av komockor

Skarp = torr, ofruktbar

Skarpa = sur eller hård skifferjord som torkar lätt

Skate = udde, utskjutande terrängparti

Skattehemman = gård ägd av en självägande bonde

Skavel = ekollon, nötter och surapel; ollonbete

Skiftesverk = byggnad av stående stolpar och liggande plankor i spår

Skank = ben

Skurkvarn, skurring = anordning för slipning av kalksten

Skuta = lättare roddfartyg

Skvaltkvarn = kvarn som drivs av vattenkraft

Skåre = grävd fördjupning för sjöfågeljakt

Skäfte = dyfräken

Skäkta = loppa

Skäl = gräns

Skälgata = gata i gränsen mellan två byar

Slak, släke = ålgräs, "grästång", "sjögräs"

Slinder = loge

Slitrya = rya som ingick båtsmännens utrustning

Slät = öppet fält

Slätt = öppen plats

Smutta = prång mellan hus

Snape = framskjutande udde, gärna skogsklädd

Sockerros = madonnalilja

Solört = solvända

Speckeflundra = lättsaltad och torkad flundra

Spitehöna = öländsk dvärghöna (lantras)

Spjäll = liten rektangulär åker

-stad = ställe, plats

Stenbod = sjöbod av kallmurad sten

Stenguppa = stenskvätta

Stenmursrevor = hundrova

Stickelbär = krusbär

Stoning, storning = sockel på hus

Strandridare = person med uppgift att rapportera strandfynd m.m.

Strandskjora = strandskata

Ströja = ansamling av hö som räfsats ihop

Strömmen = vattendrag, översvämmad mark

Svartknoppar = kärrgräs (agnsäv)

Svartrost = svampangrepp på råg

Svinböna = bolmört

Sylten = översvämmad mark invid havsstrand

Sälgarn = nät med syfte att fånga säl

Sättra = utmarksäng (på sankmark)

Sötengröt = risgrynsgröt

Tader = råglosta

Teg = avlång remsa av större åker

Tjuderbet = plats där betesdjur tjudras

Tobis = småsill

Tok = ölandstok, område med tokbuskar

Tolkägg = ägg av rödbena

Tomt = plats för bebyggelse (ibland även äldre sådan)

Tomten = område på baksidan av mangårdsbyggnaden

Torn = hagtorn

-torp = nybygge, utflyttargård

Torrskär = torkad fisk

Tremänning = båt med tre par åror och två master

Tullkvarn = väderkvarn där malning utförs mot betalning

Tresäde = växtföljd med råg, korn och träda

Träda = åker som varken besås eller skördas

Träde = mycket gammal åker

Träsk = mindre sjö

Tvet = röjning

Tvist/kvist = förstuga till mangårdsbyggnad

Tåtel = gräsart

Täckling = gråsparv

Täppa = trädgård

Undantag = underhåll av föregående brukare av bondgård, sidobyggnad

Utmark = mark utanför inägorna, betesallmänning

Utskog = skogsmark belägen långt från byn

Vaktare = tillsynsman av tamdjur (nöt, får m.m.)

Vaktarkoja = väderskydd för vallning av boskap

Vall = slåtteräng, bete, gräsklädd sluttning

Vallgata = fägata

Vallodling = odling av gräs m.m. på åkermark

Varp = strandremsa där notfiske bedrivs

Vattenspol = storspov

Ved, vedbrand = bränsle, skog

Vedkorn = korn som byttes mot ved

Vedväg = alvarväg mellan östra och västra sidan

Ven = gräs (Agrostis-arter)

Vildbasse = vildsvin

Vitrot = kvickrot

Vret = liten åker

Välle = tidvis översvämmat område

Vålböt, vålbök, våle = vårdkase

Wärling = sort av vårråg

Ystgräs = gulmåra

Yxlägg = gullviva

Åkersilk = vallmo

Ålbro = murad stenpir för ålfiske

Ålla = däld, håla, ränna

Årder = redskap för grund bearbetning av åker

Älle = albestånd

Ängsknarr = kornknarr

Ängsvaktare = vaktare av byns ängsmarker

Ödesbol = ödegård

Ök = dragare (oxe eller häst)

Öka = eka, roddbåt

Ölgräs = renfana

Ör = bank av sand eller grus

-ör = grus-, sand-, stenrevel

Örjord = stenig jord

Örsel = ogräs

Östledar = folk på östra Öland

Östra landborgen = strandvall uppkastad av Ancylussjön

Öppna en folder med alla orden

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO