Landborgen

  • Landborgen vid Köpingsvik: Köpings klint. Foto Stefan Svenaeus

Landborgen är en avgränsning av det inre av Öland som finns både i väster och öster. Västra landborgen är kalkstensbranten på som sträcker sig från Böda i norr till Ottenby i söder. Den är ibland brant och ibland svagt sluttande. Ibland utgör den kanten mot havet och skapar då en klintkust. Östersjöns botten är en geologisk skål med kalksten överst. Västra landborgen på Öland är den västra kanten av denna skål. Här slutar kalkstenen och härifrån sluttar Öland sakta österut. På sina ställen kan man se de lager som ligger under kalkstenen, som t ex vid Äleklinta. Under kalkstenen ligger olika lager med alunskiffer. Under alunskiffern ligger sandsten och längst ner urberget. Nedanför västra landborgen på södra Öland ligger Mörbylångadalen som gränsar mot Kalmarsund. Här är underlaget sandsten. Landborgskanten var förmodligen kanten av en stor flod som gick i Kalmarsund och Mörbylångadalen för flera miljoner år sedan.

Den västra landborgen ger en fin utsikt över dalen nedanför som på södra Öland eller över havet som på norra Öland. Många välbesökta platser ligger vid eller på västra landborgen. Här ser du någar av dessa:

Byrums raukar, Bergrastet vid Fornbo, Horns udde, Kustvägen Sandvik-Byrum, Gillberga hors, Gillberga raukar, Kustvägen Äleklinta-Sandvik, Bruddesta fiskeläge, Äleklinta, Köpings klint, området vid Solliden och Borgholms slott, Eriksöre rastplats, Nunnedalen, Resmo rastplats, Mysinge hög, Bårby borg, Gettlinge gravfält, Bergstigen.

Krönvallen (eller västra landborgsvallen) ligger ovanpå landborgskanten och är uppbyggd av kantiga kalkstenar, som brutits loss från den underliggande berggrunden. Ofta utgör den ett mycket framträdande drag i landskapet. Man kan tydligt se den utmed väg 136 i exempelvis trakten av Strandtorp.

Östra landborgen ligger på östra Öland och utgörs av strandvallar från olika Östersjöstadier (främst Ancylusvallen). Östra landborgen utgörs till skillnad mot västra landborgen endast av grusavlagringar som dämmer upp landet innanför. Tidigare grävdes strandvallen igenom på många ställen för att avvattna markerna innanför i syfte att skapa mer odlingsjord. Den östra landsvägen, 925:an, löper långa sträckor på östra landborgen. En plats där man tydligt kan se östra landborgen är t ex vid Triberga mosse, som däms upp mot landborgen. Vägen löper här på landborgen. Många broar på östra Öland, t ex Landborgsbron i Gårdby, går över vattendrag där landborgen grävts ur för att avvattna området ovanför. Många gravfält ligger på östra landboergen, t ex Seby gravfält.

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO