Industriminnen - Mejerier

  • Gräsgårds mejeri Foto: Stefan Svenaeus 2015

Redan under 1300-talet var Öland känt för sin osttillverkning; ost och smör exporterades. I mitten av 1800-talet väcktes intresset för mejerihantering och mejeribolag började bildas. De första mejerierna var gårdmejerier där osttillverkning var viktigast. År 1878 uppfanns separatorn av Gustav de Laval. Härigenom möjliggjordes industriell förädling av mjölken. Separatorn slog snabbt igenom. Under åren 1881 till 1900 tillkom flera mejerier på Öland. Dessa var dels andels- och bolagsmejerier, dels gårdsmejerier. Det första mejeriet på Öland var Kastlösa mejeri, som började verksamheten 1882. Sedan kom Borgholms mejeri 1885, Mörbylånga mejeri 1886, Gräsgårds mejeri 1894 och Sandby mejeri 1894. Gårdsmejerierna blev som regel kortvaraiga.

Åren 1901 till 1920 kan betecknas som mejeriernas genombrott på Öland. Inte mindre än 15 mejeriföreningar bildades. Ett mejeri i varje socken var Hushållningssällskapets ambition. Sedan tillkom ytterligare några föreningar men några började också läggas ner och en koncentration till färre enheter inleddes. Under 1940-talet övertogs transporterna alltmer av lastbilar, vilket innebar att mjöken kunde köras längre. 1959 bildades Ölandsmejerier genom sammanslagning av Färjestadsortens och Borgholms mejeriföreningar. Dessa dominerade nu mejeriverksamheten på Öland och från 1970 är Ölandsmejerier det enda mejeriföretaget på Öland genom att de andra föreningarna allteftersom ansluter sig. 

Som mest fanns det 23 mejerier på Öland.

Källa: Öländsk mejerihantering 100 år (1885-1985)

Här kan du se alla gamla mejerier som finns inlagda i Allt På Öland

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO