Gästgiverier och skjutsstationer

  • Melböda gästgiveri Foto: Stefan Svenaeus 2019

Drottning Kristina utfärdade år 1649 en förordningen "Krogare- och Gästgifware Ordningh" som blev normgivande för framtidens resor och uppehälle utmed vägarna i landet. All skjutsning och gästgivarskyldighet gick i fortsättningen genom gästgivarna som fick möjlighet att ta betalt för sina tjänster. Förordningen beskriver gästgivarnas och de resandes skyldigheter. Krav ställs på gästgiveribyggnaderna och deras utrustning. Det skall finnas tre våningar på krogen: en för adliga ståndspersoner, en för annat hederligt folk och en tredje för gement sällskap. Stall skulle finnas för 24 hästar. Här skulle också finnas ridsadlar, kärror, slädar och vagnar.

Gästgivarna fick hjälp med skjutsen av kringboende bönder med s k hållhästar och andra höll med reservhästar. Inledningsvis skulle gästgivarens egna hästar användas, därefter om så behövdes hållhästarna och sist reservhästarna. Vägarnas röjande och underhåll behandlades också i förordningen liksom deras uppmätande och uppsättande av milstenar. En mil bestämdes till 18 000 alnar (10 688,5 m).

År 1651 kompletterades stadgan med att minst åtta hästar skulle finnas i gästgivarens stall liksom ett visst antal av kärror m m. I gästgiveriet skulle finnas sängkläder, borddukar, handkläder, fat, tallrikar m  m.

År 1734 preciseraes olika vägars minimbredd och milstolpar utökades till att omfatta även en halv och en kvarts mil. Även vänstertrafik och väjningsskyldighet bestämdes. Genom samarbete med Posten på 1860-talet nådde personbedfodran med hästskjuts sin fulländning, men då hade redan järnvägarna börjat sitt triumftåg. 

Ett problem var att det inte fanns en gemensam tidsangivelse i landet. Efterhand som resorna gick snabbare behövdes en gemensam tid. År 1878 infördes gemensam borgerlig tid i Sverige. 

År 1933 upphävdes skjutsstadgan och då upphörde denna verksamhet.

Källa: Gästgiverier och skjutsstationer i Kalmar län 1649-1933 (Kaj Kjellström 2009)

I ovannämnda bok tas följande gästgiverier upp: Bläsinge, Borgholm, Lilla Dalby, Fröbygårda , Färjestaden, Gårdby, Isgärde, Lerkaka, Melböda, Södra Möckleby, Mörbylånga, Näsby, Ormöga, Ramsättra, Resmo, Röhälla, Stora Rör, Segerstad, Skogsby, Södvik, Triberga och Övra Vannborga

Här kan du se de gästgiverier som finns i Allt På Öland

 

Petter Åhstrand 1768

1768 publicerar Petter Åhstrand "Beskrifning öfwer Öland besynnerligen det Norra Motet eller Fögderiet". Här beskrivs skjutsandet mellan gäsgiverierna. Han börjar längst i norr, vid Melböda gästgiveri och går söderut:

"Vid nästa ombytet åt söder 1 1/8 mil därifrån till Bläsinge och Qwarnsta Byar. Ifrån Qwarnstad till Södwik är en och en fjärdedels mil. Därifrån till Ormöga är också 1 1/4 mil. Ifrån Borgholm till Isgärde i Södra Motet 1 5/8 mil. Där är också färjestället mellan Stora Rör och Skäggenäs på Smålands-sidan. Näst därintill följer Färjestaden, gent emot Calmar, 1 1/4 mil åt söder. Ett färjeställe är jämväl i senare åren inrättat av överjägmästaren Johan Wallman vid Röhälla. När så händer att någon resande ärnar sig söderut förbi Färjestaden, får han skjutshästar i Björnhofda, över färjestället Fröbygårda 1 mil, och därifrån till L. Dalby även 1 mil, där krögeri är inrättat. Och sist finns ett skjutshåll i Södra Mökleby, även 1 mil ifrån det förra beläget. Därifrån till Ottenby Kungsladugård, är 1 3/4."

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO