Byar

  • Gillberga by. Foto: Stefan Svenaeus

Radbyn

Av Ölands drygt 300 byar är cirka 200 radbyar. En radby är en by där alla gårdarna ligger tätt intill varandra på rad utmed bygatan eller landsvägen. Det speciella med de öländska radbyarna är att alla gårdarna i byn har kommit till samtidigt under 1300-talet i enlighet med medeltida Östgötalagen. Byn skulle ligga i "laga läge" dvs tomterna utmed vägen. Gårdarnas tomtbredd mot bygatan har olika bredd. Ju bredare tomten var desto större andel hade gården i byns inägojord. Radbyn är från början inte enbart öländsk utan har funnits i hela östra Mellansverige. I och med laga skiftet splittrades byarna på fastlandet men på Öland påverkades flertalet byar inte alls eller i mycket lite. Gårdarna i radbyarna är kringbyggda och delade i en mangård och en fägård.

Exempel på radbyar är: Egby, Sandby, Lilla Frö, Skarpa Alby, Tryggestad, Svarteberga, Räpplinge, Äpplerum, Lerkaka, Bjärby, Lopperstad och Södra Bäck.

Här kan du hitta radbyar på kartan.

För de obesuttna fanns ingen möjlighet att bosätta sig på radbyns tomt. De fick bo på malmen som låg utanför byn på utmarken. Här bodde dagsverkare, hantverkare och backstugesittare. Malmarna började bebyggas på 1700-talet och nådde sin största omfattning på 1870-talet innan utvandringen satte fart. Då tömdes i första hand malmarna.

 

Götiska gården

Gården kallar vi den bebyggda tomten, bondgården, vilken utgör själva brukningscentrum. Gårdarna i radbyarna är kringbyggda och delade i en mangård och en fägård. Från bygatan går man genom ett portskjul för att komma in på gården. Först möter man ladugården, logar och lador, d.v.s. fägården. Längre upp på tomten ligger mangården med boningshus, bodar och dass. Mellan boningshuset och ekonomibyggnaderna finns alltid ett staket eller en mur. Gårdstypen fanns före 1800-talets skiften i stora delar av östra Sverige.

 

Klungbyn

Förutom radbyn finns det på Öland en byform som kallas klungby. Det finns cirka 100 klungbyar på hela ön, de flesta på norra Öland. I klungbyn är bebyggelsen inte strikt reglerad som i radbyn utan ligger spridd, till exempel kring en vägkorsning. Exempel på klungbyar på södra Öland är: Stora Dalby, Enetri, Kärra, Sebberneby, Lindby, Svibo och Lunda. Klungbyn är den vanligaste byformen i Kalmar län.

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO